Oosterbeek

Samenstelling

De Werkgroep Oosterbeek bestaat uit de volgende personen (klik op de foto voor een beschrijving):

Anneke Brummer

Anneke Brummer

Leo Kok

Leo Kok

Gijsje Baltussen

Gijsje Baltussen

Marilyn Minderhoud

Marilyn Minderhoud

Corry van Eck

Corry van Eck

Corrie Reijenga

Corrie Reijenga

Kees Graafland

Kees Graafland


Anneke Brummer

Anneke Brummer is in Oosterbeek geboren en zij heeft alhier als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Na haar pensioen werd zij actief in het vrijwilligerswerk en dit doet ze vooral in de St. Bernulphus kerk waar zij zich erg bij betrokken voelt en daar o.a. lid is van de werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkelingshulp en Vrede).

Van daaruit was voor haar de stap naar de werkgroep Amnesty een logische. Zij fungeert als contactpersoon van Amnesty naar de Bernulpusgemeenschap en brengt de Amnesty-acties onder de aandacht van de parochianen zoals de schrijfacties , collectes en fakkeloptocht. Ze ervaart daarbij veel positieve reacties.

Top

Gijsje Baltussen

Gijsje Baltussen den Hartog is geboren in Renkum. Zij is actief op vele maatschappelijke vlakken. Samen met haar man Arno Baltussen woont zij in Oosterbeek.

Door haar betrokkenheid bij de Zonnebloem, de Wereld Winkel en Kunst in Renkum, laat zij zien, dat ze zich betrokken voelt met de maatschappelijke problemen. Ze is ervan overtuigt dat persoonlijke en directe acties iets positieve in gang kunnen zetten.

Een aantal jaren geleden is zij in contact gekomen met Amnesty in Oosterbeek. Zij is zich toen verder gaan verdiepen in hoe mensenrechten in zo vele landen worden geschonden en de gevaren die activisten lopen die proberen verandering op gang te brengen. Daarop besloot zij mee te doen met het werk van Amnesty Gemeente Renkum..

Door haar ervaring met de Amnesty informatie kraam op de Oosterbeeks markt, de Fakkeloptocht op 10 december en als collectant ziet zij dat – ondanks de positieve reacties van vele mensen – er nog veel te doen is. Het is een uitdaging om mensen die geen belangstelling hebben voor bredere maatschappelijke problemen te betrekken bij lokaal en internationaal onrecht.

Top

Corry van Eck

In 1983, kwam Corry van Eck in Oosterbeek wonen. Door haar vrijwilligerswerk in o.a. de Wereldwinkel en de Protestantse Kerk heeft zij veel kennis en contacten in de kerkelijke en burgerlijke Gemeente opgebouwd.

In het kerkblad BijEen zorgt zij voor de aankondigingen van de Amnesty schrijfacties.

Zij doet dit door middel van het ophangen van posters, het geven van voldoende informatie over de betreffende mensen voor wie getekend kan worden, het aanleveren van informatie voor de beamer, en het informeren van de predikant. In de diensten worden er gemiddeld ongeveer 60 brieven ondertekend.

Drie keer per jaar doet zij ook actief mee met de Amnesty kraam op de markt. Daar is ook te merken dat zij door haar maatschappelijke functies vele mensen kent zodat zij hun aandacht kan trekken voor de petities en de andere informatie die in de kraam gepresenteerd worden.

Corry gaat ook mee doen met de collecte omdat zij weet dat er veel mensen in Oosterbeek bereid zijn Amnesty te ondersteunen.

Top

Kees Graafland

Kees Graafland’s lidmaatschaap van Amnesty International dateert van de late jaren 70. Als leraar in het voortgezet onderwijs en later tijdens zijn werk als directielid/bestuurder van scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen e.o. heeft hij zich bezig gehouden met de toekomst van jonge mensen en hierbij speelt het gedachtengoed van Amnesty met de nadruk op de rechten van de mens ook een belangrijk rol.

In de jaren 90 is op Pantarijn door docenten en leerlingen een project ontwikkeld om een school in Rwanda te ondersteunen in een gebied waar tribale genocide het leven van 800.000 mensen heeft gekost. Een groep kinderen en docenten bezochten het gebied en deden daarvan een aangrijpend verslag in door de leerlingen samengesteld boek.

Dit is een praktisch voorbeeld van hoe belangrijk hij het vindt dat kinderen worden gestimuleerd om onderzoek te doen en kennis te maken met de werkelijkheid om zich heen en buiten de grenzen van hun land. Het verzorgen van onderwijs van AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) is ook zo’n project op Pantarijn waarbij de grenzen van het reguliere onderwijs zijn verlegd.

Hij vindt dat de verstrekking van actuele informatie over mensen die vanwege hun mensenrechten-activiteiten onderdruk zijn of gevangen genomen zijn, toegankelijk moet zijn vooral ook voor jonge mensen. Hier zou een belangrijke taak voor Amnesty binnen de Gemeente Renkum kunnen liggen.

Dit jaar heeft hij voor het eerste keer de Amnesty collecte in Oosterbeek en Wolfheze georganiseerd. Een taak die hij heeft overgenomen van Inez Reeder die deze taak vele vele jaren heeft vervuld. Als hij terugkijkt op zijn ervaringen bij de collecte van 2016 is hem vooral opgevallen met welk enthousiasme en hoe gemotiveerd de collectanten zich inzetten om het werk van Amnesty mogelijk te maken.

Top

Leo Kok

Leo Kok is al 54 jaar lid van Amnesty International. Begin jaren ‘60 was hij leraar aan de Chr.HbS in Aalten. Daar gaf hij, met instemming van de directie, eenmaal per jaar een les over A.I. in het kader van het vak geschiedenis. Een bekende affiche ( Jan Wolkers ) had betrekking op de excessen van de Portugese militairen in Angola, nota bene met door NATO geleverde wapens en die mocht in het geschiedenis lokaal een plaats krijgen. Voor die tijd een royaal gebaar van de directie

A.I. was toen nog een kleine groep en veel mensen beoordeelden de organisatie toen nog als een stokpaardje van “links”. Toen Leo naar Assen verhuisde, was hij betrokken bij de oprichting van een werkgroep en adoptie/schrijfgroepen. Hij ging vaak met maatschappelijke groepen in debat over de doelstelling en motivatie van A.I. In de marktkraam stond hij met een oude dominee graag in maatpak om zo kinderachtige vooroordelen te weerspreken. Leo herinnert zich van afgewende gezichten. Maar ook:  een goed bezochte kerkdienst met als thema :   Wat doet A.I. voor de gewetens – gevangenen ?

In 1996 toen hij met Ada in Oosterbeek kwam wonen was A.I al lang geen omstreden organisatie meer maar alom gerespecteerd  met een sterk verbrede doelstelling  : homoseksualiteit, doodstraf, vrouwenrechten, het recht op huisvesting enz. Leo zit namens de Diaconale Commissie van de   Remonstrantse Gemeente in A.I. groep Renkum en probeert daar de belangstelling levend te houden. Ook bij de plaatselijke activiteiten van de groep is Leo betrokken.

Top

Marilyn Minderhoud

Marilyn Minderhoud coördineert de Amnesty Gemeente Renkum werkgroep. Geboren in een kleine dorp in Zuid Wales, heeft zij tijdens haar studie in Londen voor een tijdschrift gewerkt dat probeerde het werk van ondergewaardeerde zwarte Afrikaanse schrijvers te publiceren. Daarna heeft zij vele jaren in de buitenland gewerkt.

Vooral haar onderzoek en werk in de vakgroep geschiedenis aan de Universiteit van Zambia vlak na dekolonisatie heeft veel indruk op haar gemaakt. De omstandigheden van mensen en groepen die waren buiten gesloten door armoede, seksuele geaardheid en vooral in de tijd van apartheid, racisme en geweld tegen mensen die actief waren op het gebied van mensenrechten.

In 1992, is zij met haar man Pieter Minderhoud en kinderen naar Oosterbeek gekomen. Zij wordt daar lid van de Amnesty werkgroep en is tot vandaag actief met de verspreiding van informatie over de acties die door Amnesty International worden uitgevoerd waaronder de organisatie van de 10 december Fakkeloptocht en de kraam op de Oosterbeeks markt. Zij is ook actief in het toegankelijk maken van informatie over de acties die door Amnesty International worden gevoerd en zorgt dat de actiebrieven die mensen thuis ondertekenen op tijd bij hen terecht komen.

Top

Corrie Reijenga

Corrie Reijenga is geboren op 16 maart 1939 in Leiden. Zij volgde een HBS-opleiding gevolgd door de Chr. Kweekschool te Leiden en werkte daarna 5 jaar in het basisonderwijs in Noordwijkerhout en Groningen.

Van 1975-1980 was zij lid van de werkgroep Oosterbeek van Amnesty International. Daar deed zij o.a. het scholenwerk in de gemeente Renkum. Vanaf 1984 werkte zij gedurende 15 jaar in het Speciaal onderwijs. Na haar pensionering werd zij weer lid van de werkgroep en is daar nu penningmeester.

Top